ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ από την ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΝΤΗ.Είναι πολλά τα κείμενα που έχουν γραφτεί αυτό το διάστημα με την παραίτηση ή την αποχώρηση συντρόφων από το ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Και όλα εκφράζουν την βαθιά πολιτική διαφωνία μελών και στελεχών μετά την μνημονιακή μετάλλαξη που επέλεξε η ηγεσία του Συριζα και η κυβέρνηση. 
Και όλα εκ­φρά­ζουν την βαθιά πο­λι­τι­κή δια­φω­νία μελών και στε­λε­χών μετά την μνη­μο­νια­κή με­τάλ­λα­ξη που επέ­λε­ξε η ηγε­σία του Συ­ρι­ζα και η κυ­βέρ­νη­ση. 
Η ψή­φι­ση του 3ου μνη­μο­νί­ου υπο­θη­κεύ­ει ακόμη πε­ρισ­σό­τε­ρο το μέλ­λον της χώρας και θα προ­κα­λέ­σει τε­ρά­στια εθνι­κή και κοι­νω­νι­κή κα­τα­στρο­φή σε μια κοι­νω­νία που δο­κι­μά­ζε­ται επί 5 έτη.
Το πλέον λυ­πη­ρό είναι ότι ακυ­ρώ­νει τους αγώ­νες και την ελ­πί­δα των μελών και του κό­σμου που ψή­φι­σε Συ­ρι­ζα για μια άλλη πο­ρεία για τη χώρα με την πλήρη απο­δο­χή από την ηγε­σία του δόγ­μα­τος ότι «δεν υπάρ­χει άλλη εναλ­λα­κτι­κή», μια εναλ­λα­κτι­κή που ΔΕΝ συ­ζη­τή­θη­κε ΠΟΤΕ.
Δεν έχου­με να προ­σθέ­σου­με πολλά πα­ρα­πά­νω, μόνο την αγω­νία μας και την επι­θυ­μία μας για το αύριο της αρι­στε­ράς, μία αρι­στε­ρά που θα ειναι όχι στο όνομα, αλλά στην ουσία χρή­σι­μη για την κοι­νω­νία.
Εμείς, λοι­πόν, τα μέλη της Ο.Μ. ΣΥ.ΡΙΖ.Α Ρέντη, απο­χω­ρού­με όχι για να απο­φύ­γου­με τα δύ­σκο­λα, αλλά διότι δεν έχει καμία σχέση αυτό που γί­νε­ται σή­με­ρα, με αυτό που πι­στέ­ψα­με, πα­λέ­ψα­με, μα­τώ­σα­με.
Απο­χω­ρού­με με πόνο ψυχής, διότι πι­στέ­ψα­με πως ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α είναι ο φο­ρέ­ας που θα πά­ρουν εκ­δί­κη­ση τα όνει­ρα για μια άλλη πο­ρεία του τόπου με έναν πε­ρή­φα­νο λαό, με μια χώρα ανε­ξάρ­τη­τη. 
Μετά την απο­χώ­ρη­σή μας δη­λώ­νου­με πως δε “θα κα­θί­σου­με φρό­νι­μα”. 
Με όσες δυ­νά­μεις έχου­με θα προ­σπα­θή­σου­με να υπάρ­ξει έκ­φρα­ση της αριστεράς στον τόπο, θα προ­σπα­θή­σου­με με όσες και όσους συ­ντρό­φους έχουν την ίδια αγω­νία να βά­λου­με ένα λι­θα­ρά­κι για μια αρι­στε­ρά μα­κριά από μη­χα­νι­σμούς, συ­νεν­νο­ή­σεις κο­ρυ­φής κλπ, ανοι­χτή στην κοι­νω­νία, με δη­μο­κρα­τια, με ανά­δει­ξη νέων αν­θρώ­πων, χωρίς φόβο στο νέο . 
Το ξέ­ρου­με ότι αυτό είναι πολύ δύσκο­λο, αλλά στην αρι­στε­ρά εί­μα­στε για τα δύ­σκο­λα. 
Τέλος, να πούμε ένα με­γά­λο ευχαριστώ στους συ­ντρό­φους και συ­ντρό­φισ­σες που πο­ρευ­τήκα­με όλα τα χρό­νια μαζί και τώρα κά­νου­με άλλες επι­λο­γές. 

Με σε­βα­σμό και συ­ντρο­φι­κό­τη­τα αντι­με­τω­πί­ζου­με την επι­λο­γή τους και είναι βέ­βαιο πως θα βρε­θού­με στο δρόμο του αγώνα. θα συ­να­ντη­θού­με ξανά με τους πε­ρισ­σό­τε­ρους στους αγώ­νες για την ανά­κτη­ση της εθνι­κής κυ­ριαρ­χί­ας της χώρας και την απαλ­λα­γή από τα μνη­μό­νια­και την κη­δε­μο­νία.

Επί­σης, όση βα­ρύ­τη­τα έχει η φωνή μας μία έκ­κλη­ση για στα­μά­τη­μα της αν­θρω­πο­φα­γί­ας και των εκα­τέ­ρω­θεν εντε­γκλή­σε­ων οι οποί­ες δεν τι­μούν την αρι­στε­ρά.

Δη­μη­τρό­που­λος Πέ­τρος ( συ­ντο­νο­στής ΟΜ Ρέντη)
Ευ­δαί­μων Αγ­γε­λι­κή ( συ­ντο­νι­στι­κό ΟΜ Ρέντη)
Ευ­δαί­μων Αχιλ­λέ­ας
Ζε­ρο­νιάν Γιάν­νης
Μα­κα­ρί­δης Μάκης
Μερ­τι­νός Γιώρ­γος ( συ­ντι­νι­στι­κό ΟΜ Ρέντη)
Μπρού­μου Φω­τει­νή ( συ­ντο­νι­στι­κό ΟΜ Ρέντη)
Σούν­διας Γιώρ­γος