Σοβαρό δημοκρατικό και ηθικό ζήτημα προκύπτει στο Δήμο Νίκαιας-Ρέντη.

 Σοβαρό δημοκρατικό και ηθικό ζήτημα προκύπτει στο Δήμο Νίκαιας-Ρέντη, ύστερα από την γνωστοποίηση των λεπτομερειών του τρόπου λήψης απόφασης του Δ.Σ., μετά από ένσταση που υπέβαλλε  ο Κώστας Παπαδόπουλος Δημοτικός Σύμβουλος με την Κίνηση Πολιτών «κόντρα στο ρεύμα». Η ένσταση έγινε κατά της απόφασης 16/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα του Ομίλου για την UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων «Δημιουργία Δομών για την άμεση καταπολέμηση της Φτώχειας», λόγω μη νομιμότητας.   

Η ένσταση στηρίζεται σε τρεις βασικούς λόγους παραβίασης νόμων και του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου, και ζητάει την ακύρωση της κάτι που είναι βάσιμο ότι θα πράξει η Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν ασφαλώς για τον Δήμαρχο και την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας- Ρέντη που υπερψήφισε αυτή τη απόφαση  είναι πολλά.

Προς τι αυτή πρεμούρα και η μεθόδευση για να δοθεί η "δουλειά"  στον  "Όμιλο για την UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων", όταν και ο τελευταίος πολίτης αυτής της πόλης ξέρει ότι πρόεδρος του, είναι ο δημοτικός σύμβουλος Ι. Μαρωνίτης που εκ του κανονισμού  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να είναι ταυτόχρονα δημοτικός σύμβουλος και να συνδέεται με το Δήμο με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης δημοτικού ή κοινοτικού έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας, ύψους άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ συνολικά ετησίως;


Μήπως έχει βρεθεί  λύση που παρακάμπτει το κώλυμα αυτό; Μήπως μετά την απόφαση παραιτηθεί ο κ.Μαρωνίτης από δημοτικός σύμβουλος; η μήπως νομικά έχουν βρεθεί άλλες καλύψεις για αυτήν την ανάθεση ; 
Και αν σε τελευταία ανάλυση υπάρχει η θα υπάρξει κάλυψη και η απόφαση θα είναι... νόμιμη, πόσο αυτή μπορεί να θεωρηθεί και ηθική;
Εμείς θα προωθήσουμε την ένσταση και στο παρατηρητήριο οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών για να δούμε κατά πόσο αποτελεί "καλή πρακτική" η συγκεκριμένη σύμβαση.

Αλήθεια αν τελικά ακυρωθεί η συγκεκριμένη απόφαση, λόγω μη νομιμότητας,  δεν προκύπτει τεράστια ευθύνη για τον Δήμαρχο και την δημοτική αρχή, που με τις ενέργειες τους δεν αξιοποιήθηκε το συγκεκριμένο κονδύλι, για ενίσχυση της πραγματικής φτώχειας στην πόλη;

Αναδεικνύεται η προχειρότητα, η έλλειψη σχεδίου και ευθύνης ενός τόσο μεγάλου Δήμου, απέναντι στα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι δημότες του. 
Να σημειώσουμε με την ευκαιρία, ότι ο Δήμαρχος αγνοεί επιδεικτικά και δεν βοηθά, για πολιτικούς λόγους (;), παραχωρώντας κάποιον δημοτικό χώρο, στις δομές κοινωνικής αλληλεγγύης που ήδη λειτουργούν σε εθελοντική και αλληλέγγυα βάση, με μεγάλη προσφορά και επιτυχία. 
Αυτά είναι μερικά πρώτα ερωτήματα που μας έρχονται στο μυαλό, όμως πιστεύουμε πως θα έχει και συνέχεια το θέμα, οπότε θα επανέλθουμε.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ένστασης.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Ένσταση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατά της απόφασης 16/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αττική, 4/2/2013
Αρ. Πρωτ:6422/5675

Προς:
Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Κατεχάκη 56
ΤΚ 11525, Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Ένσταση κατά της απόφασης 16/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη όπως δημοσιεύθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΒΕΙ7ΩΚΑ-1ΗΠ στις 22/1/2013»

Έχοντας υπόψη:
1) Τον Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2) Τον Νόμο 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
3) Τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου,

ΕΝΙΣΤΑΜΑΙ

Κατά της απόφασης 16/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα του Ομίλου για την UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων «Δημιουργία Δομών για την άμεση καταπολέμηση της Φτώχειας». Η απόφαση στερείται νομιμότητας για τους εξής λόγους:

1. Πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων (http://www.unescopireas.gr/el/o-omilos/history.html) είναι ο κ. Ιωάννης Μαρωνίτης, επικεφαλής της παράταξης «Ενεργοί Πολίτες Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη» και δημοτικός σύμβουλος. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου, άρθρο 10, παρ 6 «Δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ….εφόσον ο ίδιος, ο/η σύζυγός του ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή πρόσωπο προς το οποίο διατηρεί στενό δεσμό, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.

Ο δημοτικός σύμβουλος στην περίπτωση αυτή έχει υποχρέωση να ενημερώσει το σώμα για το κώλυμα αυτό και να απέχει τόσο κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος όσο και κατά τη λήψη της απόφασης. Σε διαφορετική περίπτωση η απόφαση είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με τα άρθρο 233 και 234 του Ν. 3852/2010».

Όπως προκύπτει από το απόσπασμα της υπ’ αριθμ 16/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Μαρωνίτης απείχε μεν από την ψηφοφορία, ήταν όμως παρών στη διάρκεια της συζήτησης, επηρεάζοντας το αποτέλεσμα αυτής. 

Για το θέμα επιφυλάσσομαι να προσκομίσω και αντίγραφα των πρακτικών συνεδρίασης, καθώς παρότι αιτήθηκα προφορικώς κι εγγράφως να λάβω αντίγραφα αυτών ή πλήρη γνώση στην περίπτωση που είναι δυσχερή η έκδοση τους, όπως προβλέπει και το άρθρο 8, παρ. 8 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει μέχρι στιγμής ανταποκριθεί στο αίτημα μου.

2. Ακολούθως με την παραπάνω διττή ιδιότητα του κ. Μαρωνίτη ως δημοτικού συμβούλου στον Δήμο Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη και προέδρου του Ομίλου για την UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων, ως συμπράττοντα φορέα με τον οποίο ο Δήμος επιθυμεί να υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΡΕΝΤΗ», που θα ενταχθεί στο Σχέδιο Δράσης Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας του ΕΣΠΑ 2007-2013 και με μέγιστο ύψος χρηματοδότησης 1.360.000,00€ για δύο έτη (http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2306) τίθεται όχι μόνο θέμα νομιμότητας υπογραφής ενός τέτοιου μνημονίου, αλλά και ασυμβίβαστου καθώς το άρθρο 14, παρ. 3 του ν. 3852/2010 και το άρθρο 29, παρ3 του Ν 3463/2006, προβλέπουν πως «Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι Δήμαρχοι, πρόεδροι Κοινοτήτων, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικού διαμερίσματος, τοπικοί σύμβουλοι ή πάρεδροι: α. Όποιοι συνδέονται με το Δήμο ή την Κοινότητα ή τα νομικά τους πρόσωπα, εξαιρουμένων των συνδέσμων, με συμβάσεις προμήθειας, εκτέλεσης δημοτικού ή κοινοτικού έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας, ύψους άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ συνολικά ετησίως.

3. Υπήρξε πλάνη κι ελλιπής ενημέρωση του σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά το υπό συζήτηση θέμα. Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμ. 4356/17-1-2013 πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου, ενημερώθηκε το σώμα πως το με αριθμό 13 θέμα αφορά σε «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα «Δημιουργία Δομών για την άμεση καταπολέμηση της φτώχειας». Η δε απόφαση πάρθηκε τελικά με θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα του Ομίλου για την UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων «Δημιουργία Δομών για την άμεση καταπολέμηση της Φτώχειας». 

Επιπλέον, δεν εστάλη εισήγηση για το παρόν θέμα, παρά μόνο το με αριθμ. πρωτ. 3962/16-1-2013 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου, Ειδικών Συνεργατών, Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών και Δημοτικών παρατάξεων με το οποίο προτείνεται η συζήτηση του θέματος και αναφέρονται τα εξής δύο σχετικά έγγραφα: το με αριθμό 5474/15-1-2013 έγγραφο του Ομίλου για την UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων και την με αριθμό 2.31716/οικ 6.7591/30 πρόσκληση για υποβολή προτάσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, τα οποία ουδέποτε προσκομίσθηκαν για να λάβουμε γνώση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω κι
Επειδή έχω έννομο συμφέρον ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη
Επειδή η παρούσα ένσταση είναι νόμιμη κι εμπρόθεσμη εντός της 15ήμερης προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν 3852/2010
Επειδή η παρούσα ένσταση είναι προδήλως βάσιμη και αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα έγγραφα και παραπομπές κι ως εκ τούτου μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της παρούσας ένστασης πρέπει να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 228 παρ 1 και 2 του Ν. 3852/2010

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση και να ακυρωθεί η με αριθμό 16/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη καθώς και κάθε άλλη διοικητική πράξη που έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί βάσει αυτής, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της παρούσας ένστασης.

Κώστας Παπαδόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη
με την Κίνηση Πολιτών Νίκαιας-Ρέντη
«κόντρα στο ρεύμα»

Συν/να σχετικά:
1. Η με αριθμό 4356/17-1-2013 πρόσκληση για τη 1η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
2. Το με αριθμό 3962/16-1-2013 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου, Ειδικών Συνεργατών, Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών και Δημοτικών παρατάξεων με το οποίο προτείνεται η συζήτηση του θέματος
3. Η με αριθμό 16/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα του Ομίλου για την UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων «Δημιουργία Δομών για την άμεση καταπολέμηση της Φτώχειας».