Η ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΡΕΝΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με όσα προβλέπονται από το άρθρο 42 του Ν. 4250/2014 και την υπ ́ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/ΑΣΕΠ/1/12705/5-6-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση (επανέλεγχος μετατροπής συμβάσεων υπαλλήλων από Ορισμένου Χρόνου σε Αορίστου Χρόνου). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού : 

Έλαβε υπόψη την με αρ. πρωτ. 61478/19-9-2014 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου, Ειδικών Συνεργατών, Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών και Δημοτικών Παρατάξεων με την οποία προτείνεται η συζήτηση του θέματος και έχει ως εξής: 

Με τον Νόμο 4250/2014 προβλέπεται η διαδικασία του επανελέγχου της μετατροπής των συμβάσεων των εργαζομένων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, μετά από 14 χρόνια αδιάλειπτης εργασιακής παρουσίας.
Η μετατροπή των συμβάσεων αυτών έγινε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 2839/2000 και του άρθρου 11 του ΠΔ 164/2004. Θεωρούμε ότι ο εκ των υστέρων και μετά από 14 χρόνια έλεγχος της μετατροπής των συμβάσεων είναι προσχηματικός όταν δεν διευκρινίζεται η διαδικασία και ο τρόπος που θα αποκαλυφθεί η τυχόν υπαιτιότητα του εργαζόμενου για το αν έγινε σωστά η μετατροπή αυτή, όπως ορίζει το άρθρο 42 του Ν. 4250/2014. 

Για την μετατροπή αυτή υπάρχουν αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, του ΑΣΕΠ και σε πολλές περιπτώσεις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.
Ο Δήμος μας από την πρώτη στιγμή διαχώρισε τη διαδικασία ελέγχων της γνησιότητας των τίτλων σπουδών όλων των υπαλλήλων που γίνεται κατ’ εφαρμογή των ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843/20-3-2014, ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/ΟΙΚ.33906/16-12-2013 και ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/οικ.18161/18-7-2014 εγγράφων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από την διαδικασία του επανελέγχου του Ν. 4250/2014, τον οποίο έλεγχο συνεχίζουμε και θα ολοκληρώσουμε, αποδίδοντας όπου και εφόσον χρειαστεί, ευθύνες προς πάσα κατεύθυνση. 

Η Διοίκηση του Δήμου είναι στο πλευρό των εργαζομένων και της ΠΟΕ – ΟΤΑ που διαφωνούν με τον επανέλεγχο, θεωρώντας τον προσχηματικό και αφορμή μαζικών απολύσεων και δεν επιτρέπει την αποστολή οποιουδήποτε στοιχείου από τους ατομικούς τους φακέλους στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, όπως μας έχει ζητηθεί. Άλλωστε όλα τα στοιχεία υπάρχουν στον ΑΣΕΠ από όταν έγινε η μετατροπή των συμβάσεων. 

Τέλος θεωρούμε ότι η έκδοση υπουργικής απόφασης από τον αρμόδιο Υπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη για τη δημιουργία κλιμακίου επανελέγχου από το ΣΕΕΔ μόνο για 10 Δήμους από τους 325 και η συνεχής πίεση μόνο στο δικό μας Δήμο για την αποστολή στοιχείων, αποτελεί προκλητική στοχοποίηση για την οποία διαμαρτυρόμαστε έντονα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη μετά από διεξοδική συζήτηση με θέμα τον επανέλεγχο της μετατροπής των συμβάσεων των εργαζομένων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου όπως ορίζει ο Ν. 4250/2014 κατέληξε στα παρακάτω: 
Θεωρεί την όλη διαδικασία απολύτως προσχηματική για ένα θέμα που έχει κλείσει με εφαρμογή των Ν. 2190/94, Ν. 2839/2000 και του ΠΔ 164/2004 αλλά και με αποφάσεις δικαστηρίων. Σήμερα με την εφαρμογή αυθαίρετων «κριτηρίων» από το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) γίνεται προσπάθεια δημιουργίας δεξαμενής μαζικών απολύσεων. 
Υπάρχει έντονη στοχοποίηση του Δήμου μας με κομματικά χαρακτηριστικά, διότι ενώ οι δήμοι είναι 325, έχουν δημιουργηθεί μόνο 10 κλιμάκια ελέγχου για ισάριθμους Δήμους, ασκώντας συνεχή όχληση μόνο στο Δήμο μας. 
Διαπιστώνει ότι η όλη διαδικασία δεν αποσκοπεί στην εξεύρεση παρανόμων πράξεων εκ μέρους των εργαζομένων, (π.χ. πλαστοί τίτλοι σπουδών κ.λ.π.), πράγμα που ο Δήμος μας ήδη, κατ’ εφαρμογή της ΔΙΔΑΔ/Φ34/45/12843/20-3-2014 πραγματοποιεί, ώστε να αποκαλυφθούν όσοι έχουν καταθέσει πλαστούς τίτλους σπουδών. 
Ζητάει από την πολιτεία να αποδώσει στην Αυτοδιοίκηση τους απαιτούμενους πόρους ώστε να μπορέσει να πληρώσει τα κενά στις υπηρεσίες μας που είναι πολλά. Απαιτούμε διαδικασία νέων προσλήψεων που θα επιτρέψει στο Δήμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πόλης. 
Συμφωνεί απολύτως με τις θέσεις της ΠΟΕ – ΟΤΑ και της ΑΔΕΔΥ να μην δοθούν αντίγραφα των φακέλων των εργαζομένων στο ΣΕΕΔΔ. 
Καλεί την ΠΕΔΑ και την ΚΕΔΕ να πάρουν αποφάσεις ώστε όλοι οι Δήμοι να πράξουν το ίδιο και να πάρουν πρωτοβουλίες ώστε να σταματήσει η διαδικασία του «επανελέγχου». 
Θα είναι στο πλευρό της ΑΔΕΔΥ και της ΠΟΕ-ΟΤΑ στις πρωτοβουλίες και κινητοποιήσεις που θα αποφασίσουν.