Ορισμός Αντιδημάρχων στον Δήμο Νίκαιας-Ρέντη.Ορίζουμε τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, Αντιδημάρχους από 1/9/2014 έως 28/2/2017 εκχωρώντας σε αυτούς τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές και αναλυτικά:

Την Αραβαντινού – Τσιμπλάκη Μαρία του Γεράσιμου, Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητα στα θέματα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Βιβλιοθηκών.
Τον Κοτζαμάνη Σπύρο του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχο της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
Τον Λεγάκη Γεώργιο του Ανδρέα , Αντιδήμαρχο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Τον Μπίχτα Παύλο του Αθανασίου, Αντιδήμαρχο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, καθώς και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Τον Νικολάκη Σπυρίδωνα του Δημητρίου, Αντιδήμαρχο της Δ/νσης Αθλητισμού.
Την Πανίδου – Μητακίδου Μαριάνθη του Ξενοφώντα, Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητα στα θέματα Κοινωνικών Υπηρεσιών, με αντιμισθία.
Τον Σταματάτο Δημοσθένη του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο της Δ/νσης Πρασίνου.

  • Οι πιο πάνω Αντιδήμαρχοι, τελούν τους Πολιτικούς Γάμους και υπογράφουν τις άδειες και τις δηλώσεις τελέσεων Πολιτικών Γάμων.
  • Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μπίχτας Παύλος ο οποίος και τον αναπληρώνει και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα Δημάρχου ασκεί ο Αντιδήμαρχος Νικολάκης Σπυρίδων.
  • Όταν ο Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητες του ασκεί Αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον Δήμαρχο ή ο ίδιος ο Δήμαρχος.